inkubator.jpg

2015-04-24 13:06:48

Kolejna edycja AGROTRAVEL za nami.

W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. już po raz siódmy odbyły się na terenie Targów Kielce Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel. Targi te były  największą imprezą wystawienniczą dotycząca agroturystyki i turystyki wiejskiej. Podczas ich trwania można było zapoznać się z kulturą oraz produktem regionalnym i lokalnym z wielu miejsc Polski, jak również zasięgnąć wiedzy i poglądów na temat turystyki wiejskiej. Kieleckie wydarzenie to najważniejsza specjalistyczna impreza w Polsce integrująca branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy.  Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. W tym roku Regionem Partnerskim był Makroregion Polski Wschodniej, natomiast Krajem Partnerskim – Chorwacja. Targi jak zwykle cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
W tegorocznej edycji targów po raz pierwszy stoisko wystawiennicze LGD „Stowarzyszenie „G5” i LGD „Słoneczny Lider” co stanowi potwierdzenie współpracy  LGD Stowarzyszenie „G5” i Buskiej LGD „Słoneczny Lider” jako LGD działającej w obszarze całego powiatu buskiego w perspektywie finansowania  2014-2020. Obydwie Lokalne Grupy Działania wspólnie prezentowały atrakcje regionu.  Podczas trzech dni targowych stoisko LGD cieszyło się dużą popularnością szczególnie w niedzielę kiedy to frekwencja podczas targów była bardzo duża. Atrakcje w postaci konkursów, kolorowania i wycinania postaci bajkowych, modelowania zwierzątek z balonów,   warsztaty malowania na szkle oraz warsztaty bibułkarskie przyciągały zarówno dzieci jak i dorosłych. Swoją ofertę na stoisku promowało Uzdrowisko Solec- Zdrój oraz Baseny Mineralne Solec Zdrój.
Nie zabrakło również gadżetów promocyjnych LGD Stowarzyszenia „G5”.
Wszystkim osobom zaangażowanym w promocję obszaru LGD Stowarzyszenie „G5” podczas Targów Agrotravel 2015 serdecznie dziękujemy.

IMG_2739.JPG

2015-03-08 15:03:46

Walne Zebranie Członków

W dniu 27.02.2015 roku w Stopnicy odbyło się
 Walne Zebranie Członków
LGD Stowarzyszenie „G5”


Porządek obrad:
1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3.    Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD Stowarzyszenia „G5” za 2014 rok.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014,
b)    zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za rok 2014,
c)    udzielenia Zarządowi absolutorium za 2014 rok,
d)    wyznaczenia kierunków działalności w 2015 roku,
e)    zmian w statucie LGD Stowarzyszenia „G5”
f)    wysokości składki członkowskiej na 2015 rok
g)    powiększenia składu osobowego organów LGD: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej w związku z rozszerzeniem obszaru działania LGD
5.    Sprawy różne
6.     Zakończenie posiedzenia    

Głównym celem zebrania było przedstawienie raportu z działalności stowarzyszenia oraz dokonanie zmian w statucie wynikające z rozszerzenia LGD Stowarzyszenie „G5” o nowe gminy : Busko-Zdrój, Gnojno i Tuczępy.  Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne przedstawiła Kierownik Biura stowarzyszenia Ewa Satora. Przewodniczący komisji rewizyjnej Paweł Patrzałek odczytał zebranym protokół z przeprowadzonej w dniu 18 lutego 2014 r. w siedzibie biura kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej stowarzyszenia. Część sprawozdawcza Komisji Rewizyjnej zakończyła się złożeniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2014. Zebrani członkowie przyjęli przedstawione sprawozdania i podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
Po uchwaleniu zmian w statucie stowarzyszenia podjęto także inne uchwały, które zostały zgłoszone do porządku obrad na początku zebrania. Dotyczyły one odwołania członka zarządu, członka komisji rewizyjnej  oraz członków Rady Stowarzyszenia „G5”. Następnie, wybrano nowych przedstawicieli z poszczególnych gmin do organów stowarzyszenia.
Pod koniec zebrania Prezes Zarządu Kazimierz Zdziebko poprosił pozostałych członków Zarządu o ukonstytuowanie się na nowo w związku z rozszerzeniem składu.
Zarząd w nowym składzie po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu: Artur Cygan
Wiceprezes: Małgorzata Donoch
Członkowie Zarządu: Anna Kafara, Aneta Palmąka, Kazimierz Zdziebko, Mirosław Rajtar, Piotr Strach, Stanisław Wcisło.

IMG_2702.jpg

pozostale aktualnosci


Zobacz

O Nas

Stowarzyszenie ”G5” powstało w maju 2007r. i zarejestrowane jest w sądzie jako Lokalna Grupa Działania, czyli stowarzyszenie, którego szczególną formę prawną określa ustawa o stowarzyszeniach i PROW. Polem działania LGD jest obszar pięciu gmin powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim.

Stowarzyszenie realizować będzie swe cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, dla obszaru 5 gmin, które wchodzą w jego skład. LGD jest organizacją stosunkowo młodą, niemniej jednak zdołała pozyskać fundusze na szkolenia mieszkańców z zakresu zarządzania projektami.

Stowarzyszenie ”G5” powstało jako porozumienie trzech sektorów tj. publicznego, społecznego i gospodarczego i prowadzi działania zmierzające do budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie ”G5” działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

free_leader.gif

 

Bank zdjęć obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dostępny na stronie www.galeria.g-5.nazwa.pl

Mapa GPS obszaru G5 jest możliwa do pobrania ze strony Stowarzyszenia G5 pod adresem: www.gps.stowarzyszenieg5.pl