inkubator.jpg

2015-03-08 15:03:46

Walne Zebranie Członków

W dniu 27.02.2015 roku w Stopnicy odbyło się
 Walne Zebranie Członków
LGD Stowarzyszenie „G5”


Porządek obrad:
1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3.    Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD Stowarzyszenia „G5” za 2014 rok.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014,
b)    zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za rok 2014,
c)    udzielenia Zarządowi absolutorium za 2014 rok,
d)    wyznaczenia kierunków działalności w 2015 roku,
e)    zmian w statucie LGD Stowarzyszenia „G5”
f)    wysokości składki członkowskiej na 2015 rok
g)    powiększenia składu osobowego organów LGD: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej w związku z rozszerzeniem obszaru działania LGD
5.    Sprawy różne
6.     Zakończenie posiedzenia    

Głównym celem zebrania było przedstawienie raportu z działalności stowarzyszenia oraz dokonanie zmian w statucie wynikające z rozszerzenia LGD Stowarzyszenie „G5” o nowe gminy : Busko-Zdrój, Gnojno i Tuczępy.  Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne przedstawiła Kierownik Biura stowarzyszenia Ewa Satora. Przewodniczący komisji rewizyjnej Paweł Patrzałek odczytał zebranym protokół z przeprowadzonej w dniu 18 lutego 2014 r. w siedzibie biura kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej stowarzyszenia. Część sprawozdawcza Komisji Rewizyjnej zakończyła się złożeniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2014. Zebrani członkowie przyjęli przedstawione sprawozdania i podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
Po uchwaleniu zmian w statucie stowarzyszenia podjęto także inne uchwały, które zostały zgłoszone do porządku obrad na początku zebrania. Dotyczyły one odwołania członka zarządu, członka komisji rewizyjnej  oraz członków Rady Stowarzyszenia „G5”. Następnie, wybrano nowych przedstawicieli z poszczególnych gmin do organów stowarzyszenia.
Pod koniec zebrania Prezes Zarządu Kazimierz Zdziebko poprosił pozostałych członków Zarządu o ukonstytuowanie się na nowo w związku z rozszerzeniem składu.
Zarząd w nowym składzie po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu: Artur Cygan
Wiceprezes: Małgorzata Donoch
Członkowie Zarządu: Anna Kafara, Aneta Palmąka, Kazimierz Zdziebko, Mirosław Rajtar, Piotr Strach, Stanisław Wcisło.

IMG_2702.jpg

2015-02-20 15:55:20

UWAGA! Plebiscyt

Już 1 marca w niedzielę  zapraszamy do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie na 5 lat Bajki w Pacanowie oraz na 6 Dziecięce Spotkania z Komiksem. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji i niespodzianek, oczywiście nie zabraknie też tortu urodzinowego.

Podczas imprezy nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu „Być  Kobietą…Aktywną 2014” zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania STOWARZYSZENIE „G5”.
Zgłoszenia naszych aktywistek z obszaru „G5” przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym do 27.02.2015r – regulamin na stronie WWW.stowarzyszenieg5.pl w zakładce Do pobrania.


W programie:
13.00 - 14.00 – Spektakl ,, Misiaczek” Teatru Lalki i Aktora ,,Kubuś”, tekst - Marta Guśniowska, reżyseria - Anna Nowicka, scenografia - Emilia   Łapko, muzyka - Filip Sternal, dla dzieci od lat 2
14.40 - 15.00 – Rozstrzygnięcie Plebiscytu „Być  Kobietą…Aktywną 2014” zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania STOWARZYSZENIE „G5”
15.00 - 15.15 – Teledysk ,,Kabaretu Skeczów Męczących”.
15.15 - 15.30 – Tort urodzinowy
16.00 - 17.00 -  Koncert ,,Bajkowa bombonierka” w wykonaniu Basi Stępniak -  Wilk oraz Krzysztof Cyran – gitara, Paweł Solecki - fagot, melodica, cajon, Michał Braszak – kontrabas, Gertruda Szymańska - perkusja

14.00 – 15.00 – Wernisaż  rzeźby kostiumowej ,,Wesele ”
w Ochotniczej Straży Pożarnej, przygotowany przez naszych artystów ludowych Barbarę i Tadeusza Buczyńskich

 
 
Pracownie kreatywne: 12.00 - 17.00
-  ,,Stwórz komiksowego eko – bohatera” Piotr Kasiński  oraz ,, Zanim powstanie komiks” Robert Trojanowski.
- „ Artystyczna wytwórczość z wiórków drewna osikowego” – będziemy tworzyć krecika osikowego oraz kwiaty i jest  to doskonała forma nauki tradycji, ekologii, kontaktu z naturą i rozwoju zdolności manualnych. Uczestnicy będą rozwijać zdolności artystyczne i kreatywność.
- Balonowe zwierzaki
- Pracownia plastyczna

WSTĘP WOLNY

  plakat_aktywna2014.jpg

pozostale aktualnosci


Zobacz

O Nas

Stowarzyszenie ”G5” powstało w maju 2007r. i zarejestrowane jest w sądzie jako Lokalna Grupa Działania, czyli stowarzyszenie, którego szczególną formę prawną określa ustawa o stowarzyszeniach i PROW. Polem działania LGD jest obszar pięciu gmin powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim.

Stowarzyszenie realizować będzie swe cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, dla obszaru 5 gmin, które wchodzą w jego skład. LGD jest organizacją stosunkowo młodą, niemniej jednak zdołała pozyskać fundusze na szkolenia mieszkańców z zakresu zarządzania projektami.

Stowarzyszenie ”G5” powstało jako porozumienie trzech sektorów tj. publicznego, społecznego i gospodarczego i prowadzi działania zmierzające do budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie ”G5” działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

free_leader.gif

 

Bank zdjęć obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dostępny na stronie www.galeria.g-5.nazwa.pl

Mapa GPS obszaru G5 jest możliwa do pobrania ze strony Stowarzyszenia G5 pod adresem: www.gps.stowarzyszenieg5.pl